041 796 367 info@lamuts.si

Opravljamo storitve davčnega in računovodskega svetovanja kot tudi vodenja poslovnih knjig.

Davčno svetovanje

Zakoni in predpisi na davčnem področju se v državi Sloveniji nenehno spreminjajo zato menimo, da je informiranje na davčnem področju ena izmed pomembnejših področij dela davčnega svetovalca. Naši naročniki so namreč nenehno izpostavljeni tveganju z vidika pravilnega obračunavanja davkov in prispevkov kot tudi z vidika že zastavljenih planov, saj morajo le-te spreminjati in prilagajati spreminjajoči se davčni zakonodaji, sicer lahko kasneje zanje nastopijo precej neugodne posledice z vidika davčnih obremenitev.

Stranke obravnavano individualno in jim v skladu z njihovimi potrebami nudimo strokovne in kvalitetne storitve davčnega svetovanja. Naša prednost je v tem, da pri obravnavi problematike naših naročnikov vključimo v svetovanje svetovalce, ki so še dodatno specializirani na določenem davčnem, računovodskem in pravnem področju. Osnovni cilj, ki ga želimo doseči je optimiziranje davčnih obveznosti za naročnika, ki zahteva poleg celovitega poznavanja davčnih in pravnih predpisov, tudi dolgoletne izkušnje pridobljene v konkretnih davčnih postopkih.

Strokovno delo na področju davčnega svetovanja obsega izvajanje sledečih procesov:

 • redno davčno svetovanje (obsega področje davka na dodano vrednost, dohodnine za fizične in pravne osebe, davka od dohodka pravnih oseb, davčnega postopka glede na posamezni materialni predpis, davka na promet nepremičnin in drugih davkov in prispevkov),
 • zastopanje davčnih zavezancev v davčnih postopkih (obsega sodelovanje in komuniciranje z davčnimi inšpektorji že v fazi pred izdajo zapisnika o davčnem pregledu, izdelavo pripomb na zapisnik, izdelavo pritožbe na odločbo ter sodelovanje pri izdelavi tožbe na Upravno sodišče),
 • izdelava projekta transfernih cen v sodelovanju z zunanjimi izkušenimi davčnimi svetovalci,
 • davčno načrtovanje v skladu z veljavnimi predpisi in nudenju pomoči strankam, da pri Generalnem finančnem uradu pridobijo zavezujočo informacijo glede davčnega vidika njihovih predvidenih poslovnih dogodkov,
 • preventivni davčni pregledi (pregledamo listine, obračune DDV, obračune davka od dohodkov in izdamo mnenje glede pravilnega obračunavanja dajatev (davkov in prispevkov) za določeno leto, ki je predmet davčnega pregleda. S tem naročnik v primeru ugotovljenih nepravilnosti pridobi možnost vložitve samoprijave in se s tem izogne hujšim posledicam v primeru uvedenega davčno inšpekcijskega nadzora in posledično uvedenega prekrška)
 • davčno svetovanje pri izdelavi  davčnega letnega obračuna z izračunom optimalne davčne obveznosti za pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost (samostojni podjetniki, odvetniki, zdravniki, zasebni koncesionarji in vsi drugi),
 • svetovanje glede optimalnega izkoristka davčnih olajšav,
 • preoblikovanje samostojnega podjetnika v kapitalsko družbo d.o.o. ali v osebno družbo d.n.o.,
 • davčno zastopanje tujih poslovnih partnerjev,
 • na podlagi danega pooblastila naročnika zanj uredimo statusa nerezidenta oziroma rezidenta za določen oziroma nedoločen čas,
 • davčno svetovanje fizičnim osebam pri izdelavi določenih napovedi, vezanih na konkretne poslovne dogodke ter pomoč pri popisu premoženja za prijavo premoženja v skladu z določbo 68.a člena Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2),
 • davčna pomoč pri napovedi in odmeri dohodnine od dobička iz kapitala,
 • izdelava pritožb na prejete odločbe davčnega organa RS v sodelovanju z odvetniško pisarno za naročnike v upravnih sporih pred Upravnim in Vrhovnim sodiščem RS,
 • izdelava vloge za znižanje medletnih akontacij za pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost,
 • pripravo strokovnih davčnih mnenj ter izvedenskih mnenj sodne izvedenke za davke,
 • sodelujemo z uglednimi davčnimi svetovalci v članicah EU, ki so registrirani v davčnem mednarodnem registru CFE ter tako omogočamo hitro in kvalitetno strokovno svetovanje tudi v mednarodnih davčnih zadevah.

Storitve izvajamo z visoko stopnjo strokovnosti, pri čemer upoštevamo obstoječo slovensko in evropsko davčno  zakonodajo kot tudi sodno prakso.

Računovodske storitve

Opravljanje računovodskih storitev za naročnika obsega vodenje glavne knjige in pomožnih knjig, obračunavanje davka na dodano vrednost z vodenjem predpisanih davčnih evidenc, obračunavanje plač, izdelovanje medletnih in letnih računovodskih poročil, optimiranje davčnega dobička oziroma davčne izgube z izdelanim medletnim davčnim izkazom, na podlagi povprečnih mesečnih podatkov, izdelava letnega davčnega obračuna davka od dohodka pravne osebe ter izdelava napovedi davka od dohodka iz dejavnosti za fizične osebe.

Za uspešno računovodenje bi fizične osebe, ki opravljajo dejavnost kot tudi pravne osebe morale imeti izdelan Pravilnik o računovodstvu, v katerem so zapisana sprejeta osnovna določila v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi oziroma z mednarodnimi standardi. Naročnikom pomagamo pri sprejemu pravilnih odločitev in jih zapišemo v navedeni pravilnik, da lahko evidentirajo poslovne dogodke v skladu z vnaprej sprejetimi pravili.

Naročnika spremljamo na širšem področju njegovega dela, tako da naše delu ni usmerjeno zgolj na opravljanje računovodskih storitev temveč gre za širše svetovanje, ki je v korist naročniku in možnost dolgoročnega sodelovanja, ki omogoča obojestransko korist.

Veselimo se sodelovanja z vami!

Naslov

Lamuts d.o.o.
Ljubljanska cesta 5,
3000 Celje

Telefon

041 796 367

Enaslov

info@lamuts.si

Preverite aktualne seminarje

Bodite obveščeni o novih seminarjih 

S klikom na »pošlji« se strinjate s pogoji poslovanja in s pravilnikom o zasebnosti.